• PİRİNA,BİYOKÜTLE ANALİZLERİ
 • UÇUCU MADDE TAYİNİ
 • ÜST KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
 • ANALİZ NUMUNESİ HAZIRLAMA
 • KÜL TAYİNİ
 • YAĞ TAYİNİ
 • TOPLAM RUTUBET TAYİNİ
 • TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
 • SODYUM ( Na ) TAYİNİ
 • BÜNYE RUTUBETİ TAYİNİ
 • ALT KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
 • EBAT ÖLÇÜMÜ