• PROXIMATE ANALİZLER
 • BÜNYE RUTUBETİ TAYİNİ
 • KÜL TAYİNİ ( ASTM )
 • SABİT KARBON TAYİNİ
 • FİZİKSEL ANALİZLER
 • BRİKET KÖMÜRÜ - AŞINMA SAĞLAMLIĞI TAYİNİ
 • GERÇEK YOĞUNLUK TAYİNİ
 • ÖĞÜTÜLEBİLİRLİK İNDEKSİ TAYİNİ ( HGI )
 • MANGAL KÖMÜRÜ - YANMA TESTİ
 • ULTİMATE ANALİZLER
 • OKSİJEN TAYİNİ
 • FLOR TAYİNİ
 • NUMUNE HAZIRLAMA
 • ANALİZ NUMUNESİ HAZIRLAMA
 • UÇUCU MADDE TAYİNİ ( ISO )
 • TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
 • DİĞER ANALİZLER
 • EBAT ÖLÇÜMÜ
 • BRİKET KÖMÜRÜ - DÜŞME SAĞLAMLIĞI TAYİNİ
 • GÖRÜNÜR YOĞUNLUK TAYİNİ
 • SERBEST ŞİŞME İNDEKSİ TAYİNİ ( FSI )
 • KÜL ERGİME TESTİ - AFT ANALİZLERİ
 • KARBON TAYİNİ
 • İYON KROMATOGRAFİ ANALİZLERİ
 • NİTRAT TAYİNİ
 • KÜL MİNERALLERİ ve AĞIR METALLERİN TAYİNİ - MİNÖR & MAJÖR ELEMENTLER
 • TOPLAM RUTUBET TAYİNİ
 • UÇUCU MADDE TAYİNİ ( ASTM )
 • ALT KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
 • YANICI KÜKÜRT TAYİNİ
 • ABRASIVE - AŞINDIRMA İNDEKSİ TAYİNİ
 • BRİKET KÖMÜRÜ - KIRILMA SAĞLAMLIĞI TAYİNİ
 • GÖZENEKLİLİK TAYİNİ
 • SERTLİK TAYİNİ - MOHS SERTLİK SKALASI
 • KÜL HAZIRLAMA
 • HİDROJEN TAYİNİ
 • BROM TAYİNİ
 • SÜLFAT TAYİNİ
 • KOK KÖMÜRÜNDE TOPLAM RUTUBET TAYİNİ
 • KÜL TAYİNİ ( ISO )
 • ÜST KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
 • KÜLDE KÜKÜRT TAYİNİ
 • BRİKET KÖMÜRÜ - SUYA DAYANIM TAYİNİ
 • DÖKME YOĞUNLUK TAYİNİ
 • KOK MİKUM TESTİ-M40, M20, M10
 • STABİLİTE TAYİNİ
 • DEFORMASYON BAŞLANGICI, YUMUŞAMA, ERİME, AKMA DERECELERİ
 • AZOT TAYİNİ
 • KLOR TAYİNİ
 • XRF SPEKTRO & ICP-OES ANALİZLER